STYPENDUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za wyniki w nauce można otrzymać w jednej z 3 wysokości uzależnionej od średniej ocen z danego semestru: 

  • średnia ocen 5,01 i wyżej - 100% kwoty maksymalnej, 
  • średnia ocen 4,75 - 5,00 - 80% kwoty maksymalnej, 
  • średnia ocen 4,50 - 4,75 - 60% kwoty maksymalnej.

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał wysokie wyniki współzawodnictwie sportowym na szczeblu conajmniej wojewódzkim, oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za osiągnięcia sportowe można otrzymać w jednej z 2 wysokości uzależnionej od uzyskanych osiągnięć: 

  • I - IV miejsce uzyskane przez ucznia indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej, 
  • I - III miejsce uzyskane przez ucznia drużynowo w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej.

Wnioskodawca składa wniosek do wychowawcy klasy wraz z kompletem dokumentów zamieszczonych poniżej w terminie do 3 dni od zakończenia klasyfikacji półrocznej/rocznej. 

ZAŁĄCZNIKI: