HISTORIA SZKOŁY

01.02.1945 - Powstanie Państwowego Gimnazjum Ogrodniczego w Suwałkach, dyrektorem zostaje Pan Henryk Zalewski.

1947/48 - Przekształcenie Gimnazjum w Państwowe Liceum I -szego Stopnia, które istnieje do 25.07.1950.

20.12.1950 - 01.06.1958 - Powstaje Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Młodszych Zootechników Weterynarii w Suwalkach. Dyrektorami byli: Pan Piotr Wasilewski, Pani Nadzieja Iliaszewicz i Pan Antoni Kobyłko.

01.10.1957 - Powstaje Państwowa 2-letnia Szkoła Ogrodnicza, której dyrektorem do stycznia 1958 był Pan Antoni Kobyłko, a od stycznia 1958 dyrektorem zostaje mgr inż. Bogdan Piasecki.

01.09.1972 - Oddane zostają nowe obiekty przy ul. Ogrodowej 49, powstaje Zespół Szkół Rolniczych z połączenia Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej przy ul. Kościuszki 6 oraz Zasadniczej Szkoły Rolniczej stacjonującej dotychczas przy Szkole Podstawowej Nr 4, dyrektorem jest nadal mgr inż. Bogdan Piasecki. Powstały Zespół liczy 7 klas i pracuje w nim 12 osób kadry pedagogicznej. Nowe obiekty dają możliwość utworzenia szkoły dającej pełne średnie wykształcenie.

01.09.1975 - Powstaje 3-letnie Technikum Ogrodnicze dla absolwentów szkół zasadniczych. Pierwsi maturzyści opuszczają szkołę w czerwcu 1977. Jest ich trzydziestu.

01.09.1976 - W istniejącym Zespole powstaje 4-letnie Technikum Ogrodnicze dla absolwentów szkół podstawowych. W następnych latach szkoła ulega dalszym przekształceniom.

01.09.1980 - Powstaje 5-letnie Technikum Rolnicze.

20.06.1982 - Kończy istnienie Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

01.09.1982 - Utworzone zostaje 4-letnie Liceum Rolnicze.

01.09.1983 - 4-letnie Technikum Ogrodnicze zostaje przekształcone na 5-letnie, a 2-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza na 3-letnią. Ze względu na likwidację bazy gospodarstwa szkolnego zrezygnowano z naboru do Technikum Rolniczego. Tym samym szkoła ta w czerwcu 1987  przestaje istnieć. W roku szkolnym 1984/85 Zespół Szkół Rolniczych liczy 18 oddziałów, wypuszcza 114 absolwentów: 69 z pełnym wykształceniem średnim i 45 ogrodników.

30.08.1988 - Po 30 latach kierowania naszą szkołą odchodzi na emeryturę Dyrektor mgr inż. Bogdan Piasecki, a obowiązki dyrektora przyjmuje mgr inż. Władysław Renowicki.

01.09.1990 Zostaje utworzona 3-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, dając pierwszych absolwentów w czerwcu 1993 r. Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu Dyrektora szkoły w 1993 r. rozpoczęto budowę obiektu dydaktycznego dla potrzeb szkolenia praktycznego, a w roku 1994 przystąpiono do budowy hali sportowej.

01.09.1999 - Uroczyste oddanie do użytku hali sportowej.

28.08.2002 - Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Nr 7 im Wincentego Witosa w Suwałkach i powołano następujące szkoły:

 • I Liceum Profilowane w Suwałkach w profilu gospodarczo-usługowym
 • Technikum Nr 1 w Suwałkach o czteroletnim cyklu kształcenia:
  • technik technologii żywności - 311[36]
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego - 512[04]
  • technik agrobiznesu - 341[01]
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Suwałkach:
  • o dwuletnim cyklu kształcenia: ogrodnik
  • o trzyletnim cyklu kształcenia: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

02.07.2003 - Zlkwidowano Gospadarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Suwałkach, a powołano Zakład Usług Komunalnych podległy Prezydentowi Miasta.

01.09.2004 - Zostaje utworzona nowa klasa w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Suwałkach: dwuletnim cyklu kształcenia: zawód kucharz.

01.09.2004 - Na emeryturę odchodzi mgr inż. Alicja Imiołko - długoletnia wicedyrektor szkoły, obowiązki jej przejmuje dotychczasowy kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Arkadiusz Stasiak.

grudzień 2002 - Pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów.

23.09.2003 - W Zespole Szkół nr 7 odbyło się uroczyste wręczanie aktów nauczyciela dyplomowanego nauczycielom Miasta Suwałk.

2004 - Szkoła uzyskała I miejsce w kategorii „zieleń na terenie placówek oświatowych” w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta w Suwałkach.

25.12.2005 - Uchwałą Nr XLIII/473/05 Rady Miejskiej w Suwałkach odebrano ZS nr 7 budynek dydaktyczny.

16.10.2006 - Kuratoryjne Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 7, wśród gości poseł Ziemi Suwalskiej, wiceminister spraw wewnętrznych J. Zieliński; wicewojewoda podlaski J. Schabieński; wiceprezydent M. Klimczyk; podlaski kurator oświaty J. Szczypiń.

20-21.04.2007 - W siedzibie Zeszpołu Szkół nr 7 im. W. Witosa w Suwałkach odbyła się Eliminacje Okręgowe XXXI edycja  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych I miejsce w bloku żywienia i gospodarstwa domowego zajął Krzysztof  Pomian uczeń klasy III TŻiGD.

02.10.2007 - Targi Pracy w Zespole Szkół nr 7. Ofertę przedstawiły instytucje oświatowe i pracodawcy z województwa podlaskiego.

 od 01.01.2008 - Zespół Szkół nr 7 im. W.Witosa przekazany został do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy szkole pozostały:

 • budynek szkolny,
 • internat,
 • szklarnie,
 • warsztaty szkolne,
 • garaże,
 • stadion szkolny,
 • 4 ha użytków rolnych.

Odebrano szkole:

 • budynek dydaktyczno socjalny,
 • garaże przy budynku dydaktyczno-socjalnym,
 • działki pomocnicze,
 • parking i plac zabaw.

01.04.2009 - Rozpoczęto budowę nowego budynku dydaktyczno- socjalnego w miejsce odebranego i przekazanego PWSZ.

01.09.2009 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Suwałkach.

23.10.2009 - Uroczyste przekazanie sztandaru z aktualną nazwą szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.

2010 - Udział nauczycieli zawodu z naszej szkoły w unijnym projekcie "Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej".

08.10.2010 - Uroczystość z okazji 65 - lecia szkoły. Obecni byli przedstawiciele władz centralnych, lokalnych, oświatowych, przedstawiciele organizacji i firm, absolwenci i nauczyciele. Odbył się zjazd absolwentów.

29.05.2011 - I Wiosenny Agrofestyn w ZSCKR w Suwałkach, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na terenie obiektu szkolnego odbył się wykład, wystawy produktów regionalnych, maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz pokaz pracy maszyn i urządzeń.

01.09.2011 - Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego, przeznaczonego do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych.

20 - 21.04.2012 - W szkole odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie naszej szkoły uzyskali III miejsce w punktacji zespołowej.

27.05.2012 - II Wiosenny Agrofestyn w ZSCKR w Suwałkach, we współpracy z Państwową  Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku dydaktycznego w obecności władz oświatowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

01.10.2012 Początek realizacji projektu pt. "Dać szansę na starcie", współfinansowanego przez UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu szkołę zaprosiło Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28.02.2013 - Szkoła gościła seminarium "Kuchnia kresowa - promowanie produktu regionalnego", skierowane  do nauczycieli przedmiotów zawodowych o specjalności żywieniowej.

12.05.2013 - III Wiosenny Agrofestyn w ZSCKR w Suwałkach, we współpracy z Państwową  Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

21 -23.08.2013 - Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych podlegających MRiRW. W ramach prezentacji dobrych praktyk w oświacie rolniczej przedstawiono współpracę ZSCKR w Suwałkach z lokalnymi pracodawcami.

18.05.2014 - IV Wiosenny Agrofestyn w ZSCKR w Suwałkach, zorganizowany we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową (PWSZ) w Suwałkach i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (PODR) w Szepietowie.

17.05.2015 - V Wiosenny Agrofestyn w ZSCKR w Suwałkach, zorganizowany we współpracy z PWSZ w Suwałkach, PODR w Szepietowie i Prezesem Zarządu Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej (SIRT).

30.05.2015 - Uroczystość obchodów Jubileuszu 70–lecia ZSCKR w Suwałkach, połączona ze zjazdem absolwentów. W obecności przedstawicieli władz centralnych, lokalnych i oświatowych oraz absolwentów odsłonięto kamień pamiątkowy poświęcony Pracownikom Szkoły. W kościele gimnazjalnym wmurowano tablicę upamiętniającą Bogdana Piaseckiego, dyrektora Szkoły w latach 1958 – 1988.

01.09.2015 - Zmiana na stanowisku dyrektora ZSCKR im. W. Witosa w Suwałkach. Stanowisko objęła Jolanta Nikścin, absolwentka, następnie nauczycielka Szkoły.

24.04.2016Bieg charytatywny na rzecz dzieci z autyzmem, w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, zorganizowany przez ZSCKR w Suwałkach. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Suwałk. Partnerami inicjatywy zostały Pogodne Suwałki, Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” i OSiR Suwałki.

07.05.2016 - VI Wiosenny Agrofestyn, w ZSCKR w Suwałkach, zorganizowany we współpracy z PWSZ w Suwałkach, PODR w Szepietowie i Prezesem Zarządu SIRT. Agrofestyn został połączony z Krajowymi Uroczystościami Wspomnienia Świętego Izydora Oracza. Szkoła gościła przedstawicieli władz naczelnych i samorządowych oraz osoby uhonorowane w trakcie uroczystości odznaczeniami i wyróżnieniami. Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza obdarowało szkołę obrazem swego patrona i pojazdem rolniczym (ciągnikiem specjalistycznym).

Wrzesień 2016 - Pierwszy nabór na nieodpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych w formie zaocznej w zakresie kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03. Umożliwiający uzyskanie kwalifikacji: R.3. - Prowadzenie produkcji rolniczej, R.16. - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

21.09.2016 - Warsztaty kulinarne w naszej szkole, relacja z wydarzenia w regionalnej telewizji TVP3. Tematyką była kuchnia regionalna, tradycyjna, bazująca niejednokrotnie na wyrobach z produkcji czysto ekologicznej. Warsztaty powstały we współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku.

28.09.2016 - Pokazy barmańskie. Przedstawiciele firm gastronomicznych prezentowali nowoczesny sprzęt i produkty barmańskie. W tradycję szkoły wpisały się cyklicznie organizowane kursy barmańskie.

23.04.2017 - II Bieg charytatywny i loteria na rzecz dzieci z autyzmem, zorganizowany przez ZSCKR w Suwałkach, pod patronatem Prezydenta Miasta, w celu pomocy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem”.

21.05.2017 - Szkoła na antenie. W programie „Rolnik szuka szkoły” odc.4; Regiony TVP - Telewizja Polska S.A, pojawiła się prezentacja ZSCKR w Suwałkach. Program ukazywał resortowe szkoły rolnicze charakteryzujące się świetnym wyposażeniem, dostosowanym do kierunków kształcenia.

01.08.2017 - 31.07.2018 -  Realizacja projektu "WSPARCIE NA STARCIE " w roku szkolnym 2018/2019. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki –poza ZIT BOF.

16.03.2018 - Powiatowe Forum Rolnicze w ramach Akademii Samorządowych w ZSCKR w Suwałkach, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wrzesień 2019 - Zagraniczne praktyki zawodowe razem z PROGRAMEM ERASMUS+. Nabór uczniów do udziału w projekcie „Pierwszy krok do kariery - zagranicznej praktyki dla uczniów ZSCKR w Suwałkach” nr 2019-1-PL01-KA102-063193.

Kwiecień/Maj 2020 - Wyjazd młodzieży na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ do Grecji. 

Wrzesień 2021 - Rozpoczęcie realizacji projektu "SZANSA NA STARCIE " w roku szkolnym 2020/2021. Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską. 

Kwiecień 2022 - Wyjazd młodzieży z kierunku: Technik Weterynarii oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ do Włoch. 

17.05.2022 – I Regionalny Konkursie Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego Szkół Rolniczych, zorganizowany przez nauczycieli ZSCKR w Suwałkach.

27.10–9.11.2022 – Event w naszej szkole za sprawą MRiRW, gościliśmy wystawę "Znani nieznani” należącą do cyklu „Polacy światu”, przedsięwzięć realizowanych przez MSZ. Na wernisaż przybyli przedstawiciele władz, lokalnych i oświatowych, instytucji współpracujących z szkołą oraz lokalnych mediów. Ekspozycję zwiedzała młodzież szkół suwalskich. 

Maj 2023 - Wyjazd młodzieży z kierunku: Technik Architektury Krajobrazu i Technik Rolnik na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ do Włoch. 

25.05.2023 – II Regionalny Konkursie Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego Szkół Rolniczych, zorganizowany przez nauczycieli ZSCKR w Suwałkach.

26.05.2023 – „Klimat szkoły – tworzymy go razem!” Konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej w porozumieniu z organem prowadzącym, MRiRW. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności szkolnych z województwa podlaskiego.

4-15.03.2024 - Wyjazd młodzieży z kierunku: Technik Weterynarii i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ do Grecji.  

21-22.03.2024 - W siedzibie ZSCKR w Suwałkach odbył się półfinał konkursu MRiRW „Polska wieś w Europie”. Ponadto uczciliśmy programem okolicznościowy Wincentego Witosa, decyzją Sejmu RP Patrona 2024 Roku, naszym honorowym gościem był Prezes Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Pan Ryszard Ochwat.