STYPENDUM SOCJALNE

Rodzice lub pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk mogą składać wnioski o stypendium szkolne do 15 września każdego roku szkolnego.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdzie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioskodawca składa wniosek o stypendium szkolne wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień). Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł netto.

Wnioski przyjmuje pedagog szkolny (gabinet na II piętrze budynku głównego szkoły).

ZAŁĄCZNIKI: