• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

STYPENDUM SOCJALNE

Rodzice lub pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk mogą składać wnioski o stypendium szkolne do 15 września każdego roku szkolnego.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdzie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioskodawca składa wniosek o stypendium szkolne wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień). Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł netto.

Wnioski przyjmuje pedagog szkolny (gabinet na II piętrze budynku głównego szkoły).

ZAŁĄCZNIKI: 

STYPENDUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za wyniki w nauce można otrzymać w jednej z 3 wysokości uzależnionej od średniej ocen z danego semestru: 

 • średnia ocen 5,01 i wyżej - 100% kwoty maksymalnej, 
 • średnia ocen 4,75 - 5,00 - 80% kwoty maksymalnej, 
 • średnia ocen 4,50 - 4,74 - 60% kwoty maksymalnej.

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim, oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za osiągnięcia sportowe można otrzymać w jednej z 2 wysokości uzależnionej od uzyskanych osiągnięć: 

 • I - IV miejsce uzyskane przez ucznia indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej, 
 • I - III miejsce uzyskane przez ucznia drużynowo w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej.

Wnioskodawca składa wniosek do wychowawcy klasy wraz z kompletem dokumentów zamieszczonych poniżej w terminie do 3 dni od zakończenia klasyfikacji półrocznej/rocznej. 

ZAŁĄCZNIKI: