• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

STYPENDUM SOCJALNE

Rodzice lub pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk mogą składać wnioski o stypendium szkolne do 15 września 2020 r.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdzie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioskodawca składa wniosek o stypendium szkolne wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2020 r.). Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł netto.

Wnioski przyjmuje pedagog szkolny (gabinet na II piętrze budynku głównego szkoły).

ZAŁĄCZNIKI: 

STYPENDUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za wyniki w nauce można otrzymać w jednej z 3 wysokości uzależnionej od średniej ocen z danego semestru: 

 • średnia ocen 5,01 i wyżej - 100% kwoty maksymalnej, 
 • średnia ocen 4,75 - 5,00 - 80% kwoty maksymalnej, 
 • średnia ocen 4,50 - 4,75 - 60% kwoty maksymalnej.

O stypendium Dyrektora Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał wysokie wyniki współzawodnictwie sportowym na szczeblu conajmniej wojewódzkim, oraz ma bardzo dobre, bądź wzorowe zachowanie. 

Stypendium Dyrektora za osiągnięcia sportowe można otrzymać w jednej z 2 wysokości uzależnionej od uzyskanych osiągnięć: 

 • I - IV miejsce uzyskane przez ucznia indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej, 
 • I - III miejsce uzyskane przez ucznia drużynowo w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym - 100% kwoty maksymalnej.

Wnioskodawca składa wniosek do wychowawcy klasy wraz z kompletem dokumentów zamieszczonych poniżej w terminie do 3 dni od zakończenia klasyfikacji półrocznej/rocznej. 

ZAŁĄCZNIKI: