• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Technik Architektury Krajobrazu

 

1. Opis zawodu:

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne
i materiał szkółkarski. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. 

2. Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

•    R.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
•    R.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
    jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
    jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
     jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
    jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
    w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
    właścicieli obiektów krajobrazowych
    w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

4. Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch pracowniach architektury krajobrazu, które są doskonale wyposażonych w profesjonalny sprzęt kreślarski oraz programy komputerowe do tworzenia oraz projektowania przestrzeni. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych. Młodzież tego kierunku dba o piękno zieleni na terenie szkoły. 

5. Dodatkowe zajęcia:

    pokazy zaprojektowanych aranżacii ogrodów, 
•    dbanie o piękno terenu szkoły, 
•    wyjazdy na targi branżowe,
•    przygotowanie i organizacja imprez szkolnych poprzez przygotowywanie różnych dekoracji,
    wycieczki zawodowe do szkółek, plantacji oraz ogrodów. 

6. Nauczane przedmioty:

Zawodowe w kształceniu teoretycznym:
    Ochrona i kształtowanie krajobrazu, 
    Projektowanie i urządzanie terenów zielonych, 
    Rośliny ozdobne w architekturze,
    Bezpieczeństwo i Higiena pracy w archtekturze krajobrazu, 
    Podstawy architektury krajobrazu,
    Obiekty małej architektury krajobrazu,
    Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
    Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu,

Zawodowe w kształceniu praktycznym:
    Projekty obiektów architektury krajobrazu
    Prace w obiektach architektury krajobrazu.

Ogólnokształcące rozszerzone: 
    Biologia
    Język angielski