Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZSCKR

w Suwałkach

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W tym roku rządowy  program „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną:

 • w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (technikum i zasadniczej szkoły zawodowej),
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników?
 • uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna”, spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

albo

 • uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „wyprawka szkolna”, nie spełniający kryterium dochodowego, ale występują przesłanki wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie pozytywnej decyzji  dyrektora szkoły,  do której uczęszcza uczeń, przy czym z pomocy skorzystać może 5% uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna”, niespełniających kryterium dochodowego.

albo

 • każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej,  ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna", bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Na jakich zasadach udzielane jest dofinansowanie zakupu podręczników?

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły. Wnioski można składać do 10 września 2014 r., w gabinecie pedagoga szkolnego (plik w załączeniu).

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć:

 • w przypadkach określonych w punkcie 1.zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
 • w przypadkach określonych w punkcie 2.  uzasadnienie,
 • w przypadkach określonych w punkcie 3.kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względuna jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

 • kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
 • kl. III technikum - do kwoty 445,00 zł

Na jakiej podstawie dofinansowanie będzie wypłacone?

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (plik w załączeniu)