Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZSCKR

w Suwałkach

w związku z obowiązującym od 19. października 2020 r. trybem zdalnym kształcenia w ZSCKR
im. W. Witosa w Suwałkach, przedkłada się, co następuje:

  • lekcje z przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych odbywają się w dwóch formach: on-line z użyciem aplikacji TEAMS oraz innych zajęć zdalnych z użyciem komunikatora dziennika lekcyjnego, mailingu, a także dostępnych dla wszystkich uczniów i nauczycieli aplikacji platformy OFFICE 365. Praktyczne zajęcia zawodowe realizowane są w dotychczasowym trybie stacjonarnym.
  • wymagane jest uczestnictwo każdego ucznia we wszystkich zajęciach edukacyjnych, niezależnie od trybu prowadzonych zajęć. Wykluczona jest dobrowolność w tym zakresie. Obecność ucznia będzie odpowiednio dokumentowana i rozliczana wg zasad obowiązujących w Statucie szkoły. Zajęcia prowadzone on-line, umożliwiają sprawdzanie frekwencji w czasie rzeczywistym, a udział ucznia w pozostałych zajęciach zdalnych będzie on potwierdzał poprzez przesłanie nauczycielowi zleconego zadania, wynikającego z przebiegu lekcji, w czasie ustalonym przez nauczyciela.
  • uczniowie nie posiadający odpowiednich narzędzi i parametrów technicznych do edukacji zdalnej (w szczególności on-line) - brak telefonu z dostępem do internetu, brak komputera i/lub internetu - będą mogli korzystać z infrastruktury szkolnej, na miejscu, w ZSCKR w Suwałkach. Ewentualne potrzeby w tym zakresie uczniowie powinni zgłosić wychowawcy klasy. Z uwagi na ograniczone możliwości sprzętowe szkoły i reżim sanitarny czerwonej strefy, wykluczający gromadzenie się większej liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych, oferta ta kierowana jest przede wszystkim dla uczniów nie dysponujących najbardziej podstawowymi narzędziami TIK do pobierania zdalnej edukacji.
  • obowiązujące w naszej szkole zasady bezpiecznego korzystania z edukacji zdalnej określa stosowny Regulamin (jest on dostępny w zakładce Dla Nauczycieli oraz w zakładce Dla Rodziców - na stronie szkoły. Należy zapoznać się z jego treścią i stosować do jego zasad.
  • wszyscy nauczyciele, w tym specjaliści (pedagog szkolny, psycholog szkolny, doradca zawodowy, rewalidatorzy) oraz inni pracownicy pedagogiczni szkoły, realizują swoje obowiązki zawodowe na terenie placówki, zgodnie ze swoim tygodniowym rozkładem zajęć. Przewidywany jest dostęp do konsultacji dla uczniów i ich rodziców, udzielanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. O ich formie i terminach poinformują wychowawcy poszczególnych klas, po ustaleniach w zespołach oddziałowych.
  • w związku ze świadczeniem edukacji zdalnej na terenie placówki i obecnością w szkole wszystkich nauczycieli, dopuszcza się możliwość wypożyczeń zbiorów w bibliotece szkolnej, zasięgnięcia pomocy psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, skorzystania z zajęć rewalidacyjnych. Obowiązuje zasada wcześniejszego zgłoszenia takiego zamiaru przez ucznia (poprzez komunikator, szkolne adresy e-mail). W trakcie pobytu ucznia w szkole oczekuje się przestrzegania przez niego podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dystans, dezynfekcja, maseczka.
  • monitorowanie postępów ucznia oraz weryfikacja jego wiedzy i umiejętności odbywać się będzie zgodnie z zasadami wewnętrznego i przedmiotowego oceniania, obowiązującymi w szkole, niezależnie od trybu pracy szkoły. Obowiązek potwierdzania swojej obecności przez ucznia w ustalony i opisany wyżej sposób, pozwala obserwować jego udział i zaangażowanie w lekcjach i zajęciach. Formy sprawdzania osiągnięć pozostają bez zmian, lecz będą realizowane przy użyciu metod, technik i narzędzi nauczania na odległość. Informacja o ocenach ucznia jest dostępna dla niego samego i jego rodziców poprzez dziennik elektroniczny. Wszelkich wyjaśnień uzupełniających udzielają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w/w kanałami komunikacyjnymi.

Z życzenia zdrowia i efektywnego udziału w nauczaniu na odległość,

Jolanta Nikścin, Dyrektor ZSCKR im. W. Witosa